La teva tranquil·litat en PRL

Presentació

Rebràs tranquil·litat en PRL

enginyeria MBM és una empresa especialitzada en l'execució i seguiment de les mesures preventives proposades pels diferents serveis de prevenció.

Et podràs beneficiar dels coneixements d’un Enginyer Industrial, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les tres especialitats, Auditor del SGPRL i Pèrit en Investigació d’Accidents.

Obtindràs una perspectiva en 4 dimensions de la prevenció de riscos laborals amb un acompanyament d’una trajectòria de més de 20 anys d’experiència dedicats a la prevenció.

OBJECTE

El principal objectiu és transmetre tranquil·litat als diferents empresaris, directius i responsables en prevenció per tal d'acotar al màxim les responsabilitats.

PERQUÈ enginyeria MBM?

Per una resposta ràpida, professional, especialitzada i per un compromís amb la qualitat - política de qualitat + certificat ISO 9001:2015.

Projectes

Execució i Seguiment

De tots els documents de prevenció de riscos que t'entreguen (avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva, pla de prevenció, pla d’emergència ...,segur que moltes vegades t’has preguntat:

I així, ben bé, què haig de fer?

Què haig d’arreglar?

Em costa d'entendre el que m’han escrit!

Inclús, m’atreviria a dir que en alguna ocasió ni t’han sabut respondre sobre aquests dubtes que tens.

Doncs bé, des d’enginyeria MBM ens hem especialitzat a dur a terme totes aquestes accions per tal que tu no t’hagis de preocupar.

Per a l’execució d’aquest projecte actuem en 3 fases:

I) Informe de millores;

classificació de les diferents actuacions a realitzar per tal d’agrupar-les en àmbits d’actuació

II) Execució de les millores;

realització de les diferents actuacions escrites en els documents que t’han entregat

III) Seguiment de les millores;

validació de les actuacions implantades

20200511_161202-2

Auditoria i Implantació ISO 45001:2018

De ben segur que en més d'una ocasió has volgut saber com portes o com et porten tot el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. Quins són els aspectes més descuidats que tens, o quins són els punts més importants, o quins pots o has de millorar, o ... . És a dir, el que vols és comparar-te amb uns estàndards de seguretat i salut en el treball per veure a on et trobes.

A enginyeria MBM t'ajudem a descobrir aquestes necessitats, a posar-les al damunt de la taula i a buscar-ne solucions.

Ho farem des del punt de vista d'una entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya per auditar sistemes de prevenció de riscos laborals i amb auditors especialitzats en qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

I si el que desitges és anar un escaló més amunt t'ajudem a implantar l'ISO 45001:2018.

En aquest projecte estem especialitzats en:

· auditories i auditories legals del sistema de PRL

· auditories del SIG

- qualitat

- medi ambient

- seguretat i salut en el treball

· implantació de l'ISO 45001:2018

· requisits legals en SiST

Peritatges en Investigació d'Accidents

Quan tot el sistema ha fallat i s'ha materialitzat el risc, és a dir, ha succeït un accident o confirmat una malaltia professional, és molt important anar a l'arrel per esbrinat realment què s'ha errat per impedir que es repeteixi.

No obstant això, tots sabem de les responsabilitats que ens pot comportar patir un accident de treball o una malaltia professional a la nostra empresa. Responsabilitats del tipus:

· civil (normalment cobertes per la pòlissa de RC),

· administrativa (infraccions de fins a 819.780 €),

· en matèria de Seguretat Social (recàrrec de prestacions ...,) i

· penal (penes de presó)

Des d'enginyeria MBM sabem com abordar tots aquests aspectes per tal que siguin el màxim de beneficiosos per a tu. Al teu costat hi tens un perit en investigacions d'accidents amb més de 20 anys d'experiència en el món de la prevenció de riscos laborals.

Les accions que prenen part en aquest projecte són:

· recopilació i lectura d'informes previs

· visita a les instal·lacions

· entrevistes amb els diferents actors implicats

· redacció de l'informe del peritatge

· assistència a judici

Martell de fusta amb base de fusta.
Perfil metàl·lic.

ATEX - Atmosferes Explosives

Marc Bagué i Mallorquí | INERIS Ism·ATEX 2E | INERIS Ism·ATEX 2M

20200515_103022
20200515_113013

Si a la teva empresa tens un procés o part del mateix a on hi ha la presència de vapors, gasos, boires, pols o fibres combustibles, és aleshores quan has de preveure quines mesures organitzatives, preventives o de protecció has d'aplicar per tal d'eliminar el risc o reduir a la mínima expressió els efectes d'una possible explosió, tal com marca el RD 681/2003, de 12 de juny.

A enginyeria MBM actuem sobre aquests processos per tal de detectar-ne les mancances i proposar-ne les millores més adients.

Per a l’execució d’aquest projecte actuem en 6 fases:

I) Documentació de la instal·lació;

recopilació d'informació de la instal·lació i equips que en formen part

II) Visita i presa de dades;

visita a la instal·lació per a detectar-ne les fonts d'escapament, focus d'ignició,  classificació de zones ...,

III) DPCE;

elaboració del document de protecció contra explosions

IV) Permís de treball;

elaboració de la fitxa del permís de treball

V) Formació ATEX;

formació que han de realitzar els diferents operaris i operàries de l'empresa

VI) Revisió ATEX;

per normativa la instal·lació s'ha de revisar quan hi ha canvis o, també, s'aconsella cada 2 anys 

LOTO - Bloquejar i Etiquetar

No t'has preguntat mai que quan es manipulen les diferents instal·lacions o equips de treball a l'empresa, si aquests es manipulen de manera segura tenint en compte les diferents energies i les seves reaccions?

Tenir unes pràctiques i uns procediments clars, per tal de protegir els/les treballadors/es de la posada en marxa intempestiva i contra l'exposició a les energies perilloses d'aquestes instal·lacions i equips durant les activitats de servei i/o manteniment, són clau per evitar futurs problemes.

Doncs, a enginyeria MBM fa temps que sí que ho tenim clar i et podem traslladar el nostre coneixement en aquest aspecte. Analitzem les diferents energies per tal d'Aïllar / Bloquejar / Dissipar o Retenir / Verificar les instal·lacions i equips.

Les diferents fases dins d’aquest projecte són:

I) Documentació de la instal·lació o l'equip;

recopilació d'informació de la instal·lació o l'equip

II) Avaluació del risc;

detectar els diferents riscos que hi ha a la instal·lació o l'equip segons les energies

III) Procediment LOTO;

elaboració del procediment específic per a la instal·lació o l'equip

IV) Permís de treball;

elaboració de la fitxa del permís de treball

V) Formació LOTO;

formació que han de realitzar els diferents operaris i operàries de la instal·lació o l'equip

VI) auditoria LOTO;

comprovació i validació del procediment LOTO implantat a la instal·lació o l'equip

LOTO Tèrmics
LOTO claveta
LOTO cadenats

Altres

Moviment de terres.

Altres projectes en els quals pots comptar amb enginyeria MBM són:

· CAE - Coordinació d'Activitats Empresarials - protocol CAE+COVID

· Instruccions, procediments i plans d'acollida

· Fitxes per lloc de treball

· PSS - Plans de Seguretat i Salut

· Estudis de senyalització a l'empresa

· ...

Legalització

Si a la teva empresa disposes d'equips i màquines antigues les has d'adequar segons el RD 1215/1997, de 18 de juliol. És a dir, l'equip ha de complir una sèrie de requisits per tal que aquest sigui segur i segueixi la normativa legal.

Un bon benefici d'executar aquesta adequació és que obtindràs un equip més segur, per tant, més difícil de patir-hi un accident i les conseqüències que això et pot comportar.

Finalment, una vegada adequat l'equip ja només et falta tancar el cercle, i això ho aconsegueixes informant i formant als operaris/es que interaccionen amb el mateix.

Amb enginyeria MBM podràs adequar els equips de treball al teu ritme tot seguint les diferents fases que et proposem i obtenir el certificat de compliment de l'equip.

Es diferencien les següents fases:

I) Documentació prèvia de l'equip, entorn i informació

II) Informe pròpiament dit de l'anàlisi del compliment de requisits

III) Execució de l'adequació de l'equip;

a) execució de l'adequació per industrials i altres

b) visites de seguiment de l'execució de l'adequació de l'equip

c) Manual d'ús

IV) Elaboració de la fitxa del lloc de treball, informació i formació als operaris de l’equip

V) Expedient tècnic;

a) descripció general

b) plànols i esquemes que mostrin el funcionament

c) compliment de requisits

d) càlculs i assajos

e) manual d’ús

f) certificat de compliment i

g) placa de característiques

20200128_102250-2
Adequació RD 1215/97
Captura
Instal·lació, àrids, adequació, RD 1215/97
20170720_104614
Robot, cel·la robotitzada, ISO 10218,

Si adquireixes una màquina nova a la teva empresa, aquesta ha de disposar del marcatge CE, el manual d'instruccions i la declaració de conformitat per tal de complir amb el RD 1644/2008, de 10 d'octubre.

Si uneixes màquines vàries, integres una cel·la robotitzada o un HRC, aleshores et converteixes en fabricant i has de complir amb el RD 1644/2008, de 10 d'octubre.

Per tal de donar compliment a aquest RD, a enginyeria MBM podràs trobar un partner per a realitzar:

- l'expedient tècnic d'una màquina, o d'una línia de màquines,

- donar compliment a les SRP/CS amb les seves SF segons la UNE-EN ISO 13849-1/2,

- la integració de cel·les robotitzades segons la UNE-EN ISO 10218-1/2

- la integració d'HRC - robots col·laboratius segons la ISO/TS 15066,

- obtenir la declaració de conformitat i

- obtenir la placa CE.

Finalment, com a fabricant, podràs donar un valor afegir al teu producte, ja que podràs tancar el cercle tot informant i formant als teus clients o operaris/es en el bon ús de la màquina.

En aquest estudi es diferencien les següents fases:

I) Requisits essencials de seguretat

II) Expedient tècnic;

a) descripció general

b) plànols i esquemes que mostrin el funcionament

c) compliment de requisits

d) càlculs i assajos

e) manual d’instruccions

f) declaració de conformitat i

g) placa CE

III) Elaboració de les instruccions;

a) fitxa del lloc de treball

b) informació i formació als operaris/es de l'equip

IVa) Avaluació de la conformitat

a) documentació prèvia de l'equip

b) entorn i informació

c) informe pròpiament dit de l'avaluació

IVb) Execució de l'adequació de l'equip segons fase IVa);

a) execució de l'adequació per industrials i altres

b) visites de seguiment de l'execució de l'adequació de l'equip

c) Manual d'instruccions

V) Redacció de la declaració de conformitat

VI) Col·locació del marcatge CE (placa CE)

Formació

Formacions teòric pràctiques

La formació com a eix principal de la transmissió de coneixements és clau per a l'aprenentatge de noves destreses, per aportar valor al treballador/a i per a poder tancar el cercle en el compliment de la normativa.

Trobaràs totes les formacions amb part pràctica per a fer-les més atractives i eficaces, amb formadors/es especialitzats/des en la matèria a impartir, amb un background de formació i amb una gestió documental de la formació immediata; el mateix dia de la formació s'entreguen els diplomes i es tanca el curs.

enginyeria MBM està especialitzada en l'organització de cursos de formació i està acreditada per la Fundae com a Entitat Organitzadora per a gestionar la bonificació de les empreses i inscrita en el Registre Estatal d’Entitats de Formació com a Centre Formatiu amb codi 13137. També, disposa de la certificació de qualitat com a empresa de formació.

Consideracions per a la impartició dels cursos:

Lloc d’impartició:

a la pròpia empresa o a definir segons necessitats

Modalitat d’impartició:

presencial, ara també amb aula virtual, i/o on-line

Altres:

preparació de formacions a mida

 

 

CURS DE FORMACIÓ

HORES

OBSERVACIONS

Curs de Nivell Bàsic de 30 o 50h (semi-presencial).

20

Fitxa Curs de Nivell Bàsic

Risc Elèctric en Baixa Tensió: Capacitació per a Treballadors Autoritzats segons el R.D. 614/2001.

6

Fitxa Risc Elèctric

Plataformes Elevadores Mòbils per a Personal - PEMP’s. UNE 58923:2020.

Entitat formadora acreditada

6

Fitxa PEMP's

Carretons Elevadors. UNE 58451:2016.

Entitat formadora acreditada

8

Fitxa Carretons Elevadors

Pont grua.

6

Fitxa Pont Grua

Incendis.

Equips de Primera Intervenció.

4

Fitxa Equip de Primera Intervenció

Equips de Segona Intervenció  + ERA's.

6

Fitxa Equip de Segona Intervenció

Maquinària.

Retroexcavadora. UNE 474-4.

6

Fitxa Retroexcavadora

Camió Grua Hidràulica Articulada

4

Fitxa Camió Grua Articulada

Treballs en Alçada. IRATA L1

6

Fitxa Treballs en Alçada

Treballs en Espais Confinats.

6

Fitxa Treballs en Espais Confinats

Poda i Altura.

6

Fitxa Poda i Altura

ATEX. INERIS Ism·ATEX 2E i 2M

4

Fitxa ATEX

LOTO.

4

Fitxa LOTO

 

 

Ubicació

enginyeria MBM

Av. de les Escoles, 13
17855 Montagut

M. 629 842 541

Contactar

Introduïu el vostre nom.
Introduïu un missatge.

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els signants d’aquest contracte donen el seu consentiment perquè Marc Bagué i Mallorquí, pugui incloure en un o varis fitxers i tractar mitjançant operacions i procediments tècnics, automatitzats o no, les dades de caràcter personal facilitades per raó del mateix, les contingudes en els documents aportats pels interessats, les que Marc Bagué i Mallorquí hagi obtingut o obtingui de registres públics o altres fons legalment admeses, així com la informació que es generi a conseqüència de la relació mantinguda. La finalitat d’aquests fitxers és que la informació facilitada pugui ser utilitzada per a totes aquelles activitats inherents a l’objecte social de Marc Bagué i Mallorquí.

Els signants declaren conèixer l’existència d’aquesta informació i la seva finalitat i autoritzen a que se'ls hi faci arribar qualsevol informació que es tingui per convenient, i podran exercir els drets reconeguts a la llei, entre d’altres, els d’accés, rectificació i cancel·lació de dades i els de renovació del consentiment per la cessió de les dades i el d’oposició, en els termes previstos a la llei, adreçant-se al domicili social de Marc Bagué i Mallorquí.

Així mateix els signants donen el seu consentiment per tal que Marc Bagué i Mallorquí pugui cedir les dades objecte de tractament amb les mateixes finalitats a totes aquelles empreses o entitats que sigui necessari per tal de dur a bon terme la finalitat i objecte d’aquest contracte.

Segons el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (EU) vostè té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals i el dret a limitar el tractament, el dret a oposar-se al tractament o el dret a la portabilitat de les seves dades personals. Atès que les dades han estat obtingudes mitjançant el seu exprés consentiment, vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. També, té dret a establir pautes generals i específiques que defineixin com vol que s’exerceixin aquests drets després de la seva mort. Pot exercir els seus drets per correu electrònic a la següent adreça: . Finalment, té dret de denúncia davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, amb l’enviament del present document autoritza l’enviament d’informació sobre els diferents serveis que ofereix Marc Bagué i Mallorquí així com altres accions de comunicació comercial que puguin ser del seu interès. Aquesta autorització la podrà revocar en qualsevol moment enviant una sol·licitud de baixa a la direcció de correu indicada.

Heu d’acceptar els Termes i condicions.
Comproveu el captcha per verificar que no sou un robot.